Välkommen till Högs Lantbruk

Mitt på natursköna Kållands halvö, strax norr om Lidköping, ligger Högs Lantbruk.
Här driver Bengt och Mariana Carlsson Wester tillsammans med Bengts bror Göran Carlsson ekologisk mjölkproduktion.
Förutom mjölk producerar man också egen kallpressad KRAV godkänd rapsolja som säljs vidare under märket Stockuts.
Betessläpp

Om Gården

Högs lantbruk ligger mitt på natursköna Kållands halvö, norr om Lidköping. På en höjd inramad av höga kastanjer och lindar ligger de vackra bostadshusen. På andra sidan grusplanen den stora ladugården. Gården har brukats av släkten Carlsson ändå sedan 1700-talet. Då var Hög en by med fem olika gårdar.
Kållands halvö har en lång historia. Här har folk bott ändå sedan ismassorna drog sig tillbaka, till en början var här skärgård. Markerna är fulla av lämningar. Hos granngårdarna till Högs lantbruk har man hittat både sköldar från bronsåldern och Sveriges äldsta stockbåt. Inom gårdens marker finns flera gravhögar och nere i rapsåkern finns lämningar av en gammal hamnplats.
Nyfiken Selma, Charlotte, Inga, Nanni, Stjärna med flera.

Djuren

På gården finns 90 kor och ungefär lika många kvigor. På sommarhalvåret från april till oktober/ november går djuren ute på bete. Medan kvigorna betar ute dygnet runt har mjölkkorna möjlighet att gå ut och in som de vill mellan ladugård och bete. En varm solig eller regnig dag ligger de helst inne och idisslar.
Kvigorna betar på gamla naturbetesmarker som vi återskapat. Vi har huggit ner granskog, sparat dungar av barrträd och lövträd och sakta återskapas den gamla ängsfloran med örter och gräs.
Under vintern rör sig korna fritt inomhus i en lösdriftsladugård som byggdes 1998. Kvigorna har en egen lösdriftsladugård bygd 2002.
Kalvarna går med sin mamma den första veckan, sedan flyttas de och får istället gå och dia från en amko.
Korna mjölkas i en mjölkrobot dit de går själva när de vill bli mjölkade och för att äta kraftfoder ur automaten. Mjölkningen pågår dygnet runt. Nytt foder på foderbordet får korna av en automatisk vagn som lägger ut gräsensilage och helsäd.
Åkerböna

Odlingarna

Vi är självförsörjande på foder till våra djur, allt de äter odlas på gården,. Det blir ett kretslopp där vi använder gödsel från djuren och lokal biogasrötrest godkänd för KRAV odling som näring till grödorna.
På gården odlas vall för korna att beta och för skörd av vinterfoder. Det odlas också höstraps, råg, åkerbönor, höstvete, vårvete, havre och helsäd. Helsäd är en blandning av olika spannmål som skördas innan det är riktigt moget. Då har inte ogräsen i åkern hunnit fröa av sig, och korna blir bättre i magen av att äta fiberrikt foder.
På ekologiska gårdar är vi noga med att inte odla samma sak på åkern flera år i rad för att undvika problem med ogräs, sjukdomar och skadedjur. För att minska mängden ogräs kör vi en radhacka i grödor som behöver ogräsrensas. För att minska trycket från skadeinsekter skapar vi miljöer där rovinsekter trivs. Bladsjukdomar förebygger vi med att ha en frisk gröda med god näringsbalans.
Jordarterna är mellanlera respektive mulljord. Mulljorden är en invallad tidigare vassvik av Vänern. På Högs mulljordar har vi en treårig växtföljd med helsäd med insådd vall det första året följt av två år vall.
Lerjordarna odlas efter en sex till sju- årig växtföljd: 2 år vall, höstraps, råg/ höstvete, åkerböna, (havre/ vårvete) och slutligen helsäd med vallinsådd.
Rapsolja, kallpressad från gården.

Våra produkter

Gården levererar KRAV godkänd mjölk som körs till Arlas mejeri.
Rapsfröna pressas på gården vilket ger en fin kallpressad rapsolja även den KRAV godkänd. Av tre kg rapsfrö blir det en liter olja med mild nötig karaktär. Ett bra år blir det upp till 15 kubikmeter rapsolja. Oljan skickas till Stockhuts i Tidaholm som tappar den på flaskor med etikett under namnet Stockuts - http://stockuts.se/ - Den kallpressade rapsoljan går att köpa i butiker runt om i Skaraborg.
Vi har också en liten gårdsbutik med självbetjäning där du kan köpa vår olja i Stockuts 0,5 liters flaska eller 5 liters dunk. Gårdsbutiken är öppen dygnet runt och du kan betala kontant eller med Swish.

Projekt på gården

Vi har ansökt om och blivit beviljade Företagsstöd ur Landsbygdsprogrammet för att bygga en anläggning för rötresthantering. Syftet med bygget av en satellitbrunn är att öka vår tillgång till och användningen av förnybar energi och för att kunna utnyttja biogasrötresters innehåll av näringsämnen och på så vis minska läckaget av näringsämnen.
Sent på hösten i ur och skur restes sidorna till brunnen. Block fogades till block i ett jämnt och effektivt flöde. Som avslutning fyllde vi knähögt med rötrest för att skydda bottenplattan mot frostskador. Nu har vi använt brunnen och det fungerar alldeles som vi önskat.
Vi har byggt lagringskapacitet med marginal för att kunna välja spridningstillfälle efter säsong. Dessutom samarbetar vi med en granne som köper biogasgödsel av oss. Brunnen för rötrester ligger utplacerad vid de marker som ska gödslas. Det gör dessutom att vi sparar transport för mellanlagring hemma på gården.
Genom att transporterna till och från fält minskar, minskar vi användningen av fossilt bränsle. Vi anlitar en entreprenör med ekipage för matarslangsspridning - biogasrötresten är pumpbar och vi får möjlighet att sprida med minskad markpackning och mindre näringsläckage.

Ny gårdssiluett

På gården har funnits tre generationers ladugårdar. Den äldsta från laga skiftet 1860 har vi låtit gå till de sälla jaktmarkerna, det var ett tufft beslut, men förfallet hade tagit över och det var dags. Dessutom behövde vi platsen till en ny spannmålstork.
Vi ansökte om investeringsstöd från Jordbruksverket och fick det beviljat. Markundersökningen visade att det finns berg nära markytan. Därför har vi sprängt ganska mycket för att få plats till en spannmålsgrop. Torken står nu mycket stadigt förankrad!
Byggnaden är 20 meter hög och har gett gården en ny profil. Anläggningen styrs av datorteknik och är helt automatisk. Det sparar mycket arbetstid och nattpass med en torkanläggning som fyller och tömmer sig själv.
Vi använder nu biobränslepellets för att torka spannmålen. Det känns bra med ett miljövänligt alternativ.

Liknande gårdar